Skateboarding

  • SarahG

Sarah G.

2024-02-19T12:58:50+01:00

HEIGHT 165CM / 5.5 - SHOES 37 / 4

Sarah G.2024-02-19T12:58:50+01:00
  • IndyM

Indy M.

2024-02-13T09:35:49+01:00

HEIGHT 160CM / 5.3 - SHOES 39 / 6

Indy M.2024-02-13T09:35:49+01:00

Melika N.

2024-02-12T08:24:22+01:00

HEIGHT 164CM / 5.5 - SHOES 37.5 / 4.5

Melika N.2024-02-12T08:24:22+01:00
  • AdamW

Adam W.

2023-09-25T10:50:27+02:00

HEIGHT 177CM / 5.10 - SHOES 42 / 8

Adam W.2023-09-25T10:50:27+02:00
  • JoanaR

Joana R.

2023-08-21T17:56:19+02:00

HEIGHT 173CM / 5.8 - SHOES 40 / 6.5

Joana R.2023-08-21T17:56:19+02:00
  • FREISTIL-Sportmodels-BenjaminD

Benjamin D.

2023-07-13T12:54:32+02:00

HEIGHT 180CM / 5.11 - SHOES 45 / 10.5

Benjamin D.2023-07-13T12:54:32+02:00
  • FREISTIL-Sportmodels-JustinF

Justin F.

2023-07-13T12:24:39+02:00

HEIGHT 185CM / 6.1 - SHOES 43.5 / 9-9.5

Justin F.2023-07-13T12:24:39+02:00

Emma D.

2023-05-31T11:38:08+02:00

HEIGHT 180CM/5.11 - SHOES 43 / 9

Emma D.2023-05-31T11:38:08+02:00

Daniel P.

2023-05-17T20:25:15+02:00

HEIGHT 192CM/6.4 - SHOES 46/11

Daniel P.2023-05-17T20:25:15+02:00